Werkwijze

Van stap tot stap naar een mooi resultaat

Na een vrijblijvend en oriënterend gesprek volgt op basis van die gegevens ons voorstel zodat een aanvang gemaakt kan worden met onze samenwerking. Na het vaststellen van uw wensen / programma van eisen waarbij ook kleur, materiaal en de gewenste identiteit ter sprake kan komen kunnen de vervolgfasen in gang gezet worden:

Vooroverleg

Het doel van een vooronderzoek kan zijn het vaststellen van planologische, functionele, financiële en juridische mogelijkheden voor het uitvoeren van uw plannen. Denk aan bestemmingsplannen, bouwvoorschriften en de benodigde vergunningen waarna een afstemming van mogelijkheden kan plaatsvinden aan de hand van uw programma van eisen.

Ontwerp

De werkzaamheden voor de fase voorlopig ontwerp omvatten het ontwikkelen van een globale voorstelling van het plan voor wat betreft de situering, de architectonische verschijningsvorm, al dan niet voorafgaand aan een tussentijds overleg met gemeentelijke instanties omtrent de haalbaarheid daarvan. Na uw goedkeuring volgt de fase definitief ontwerp waarin de ruimtelijke- en architectonische bepaling worden vastgelegd.

Omgevingsvergunning / Bouwaanvraag

De werkzaamheden voor de fase bouwvoorbereiding, activiteit omgevingsvergunning / bouwaanvraag, omvatten het maken van bouwaanvraagtekeningen, het uit naam en voor rekening van opdrachtgever indienen van een aanvraag omgevingsvergunning bij de gemeente als ook het voeren van overleg betreffende de aangevraagde omgevingsvergunning.

Bouwvoorbereiding

In vervolg op de aanvraag omgevingsvergunning omvatten de werkzaamheden voor de vervolgfase bouwvoorbereiding het verder uitwerken van bouwaanvraagtekeningen met tekeningen, technische omschrijving / bestek, kleur en materiaalstaten.

Prijs- en contractvorming

De werkzaamheden voor de fase prijs- en contractvorming omvatten het vaststellen van uitgangspunten voor prijsaanbieding(en), het selecteren van partijen, het namens opdrachtgever aanvragen van offertes, het beoordelen van prijsaanbiedingen en het adviseren van de opdrachtgever ter zake inzake de meest economische partij(en) voor de uitvoering van het werk.

Uitvoering

De werkzaamheden voor de fase uitvoering omvatten het vervaardigen en beschikbaar stellen van bouwuitvoeringstekeningen en het erop toezien dat de uitvoering van het werk wordt uitgevoerd naar de eisen van de gesloten overeenkomst.

Oplevering

De werkzaamheden voor de fase oplevering omvatten het opnemen van het gerealiseerde werk middels een proces-verbaal van oplevering.