Veelgestelde vragen

Afkoppelen regenpijp

Indien infiltratie gewenst is verstrekt de gemeente soms onder bepaalde voorwaarden een subsidie voor het afkoppelen van regenwaterafvoer. Regen die op het dak van uw woning of schuur valt, wordt nu vaak via regenpijpen naar de vuilwater riolering afgevoerd. Een alternatief is ‘afkoppelen’, waarbij de regenpijpen op een infiltratievoorziening worden aangesloten. Via deze voorziening kan het regenwater in de bodem bezinken. Afkoppelen voorkomt dat riolering, waterzuivering en oppervlaktewater onnodig worden belast met regenwater en zorgt voor een natuurlijke aanvulling van het grondwater.

Aanleververgunning / omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning (voorheen aanlegvergunning) geeft toestemming om in gebieden met landschappelijke of cultuurhistorische waarde bijvoorbeeld wegen aan te leggen, sloten te graven of te dempen, een zwembad of stuwwal aan te leggen of bouwactiviteiten te verrichten.

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden en wordt niet meer gesproken over de ‘aanlegvergunning’, maar over een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald. Een dergelijke vergunning is vereist op grond van artikel 2.1 lid 1 onder b van de Wabo. Of deze vergunning is vereist is afhankelijk van het plaatselijk geldende bestemmingsplan.

Wij adviseren u deze vraag aan de gemeente voor te leggen.

Asbest in gebouw

U kunt asbest op verschillende plekken in bouwwerken tegenkomen. Als u asbest gaat verwijderen moet u dat melden bij uw Gemeente. Asbest is een stof die tot voor kort vaak gebruikt werd in de bouw. Als het breekt of afbrokkelt kunnen er kankerverwekkende stoffen vrijkomen. Asbest komt onder meer voor in bloembakken, vloerbedekking (vinylzeil of vinyltegels), verschillende soorten gevelbekleding en golfplaten.

Voor meer informatie:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest/inhoud/asbestbeleid

Asbest verwijderingsbvesluit

Het Asbestverwijderingsbesluit 2005, dat op 1 maart 2006 in werking is getreden, bevat regels voor het inventariseren van asbest en asbesthoudende producten en verwijderen van asbest en asbesthoudende producten uit bouwwerken en objecten. Ook bevat het regels voor opruimen van asbest en asbesthoudende producten die zijn vrijgekomen door een incident (bijvoorbeeld een brand of een explosie).

Voor meer informatie:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2015/03/03/besluit-van-wijziging-asbestverwijderingsbesluit-2005

Bouwen en verbouwen

Als u gaat bouwen of verbouwen krijgt u te maken met bouwregelgeving. Bij Rijksoverheid kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning / bouwvergunning nodig heeft en zo ja, welke. Als u gaat (ver)bouwen moet u altijd voldoen aan het Bouwbesluit. In dit besluit staan technische minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en milieu. Ook kunt u te maken krijgen met bijvoorbeeld eisen van welstand, sloopvergunning en het bestemmingsplan.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving

Wij kunnen u hierbij helpen. Neem daarvoor contact met ons op

Bestemmingsplan

Ook in Nederland wordt de beschikbare ruimte verdeeld in woongebieden, bedrijventerreinen, ruimte voor verkeer en vervoer, groen en natuur en recreatiegebieden.

De Gemeente maakt plannen waarin staat waarvoor een stuk grond gebruikt mag worden; waarvoor deze grond bestemd is. Dat zijn de bestemmingsplannen.

In een bestemmingsplan staat wat er met de ruimte in een gemeente mag gebeuren. Bijvoorbeeld of er op een bepaalde plek een sportcomplex mag worden gebouwd, of een camping mag worden opgezet. In het bestemmingsplan staat ook waar woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen. Het gaat dan niet alleen om het gebruik van de grond, maar ook over de maximale afmetingen van de gebouwen.

Voor meer informatie:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl

Bestemmingsplan voorbereidingsbesluit

Een voorbereidingsbesluit is een verklaring van de gemeenteraad dat een bestemmingsplan voor het betreffende gebied wordt voorbereid. Met dit besluit wordt een voorbereidingsbescherming beoogd, waarmee een aanhoudingsplicht geldt voor bouw- en aanlegactiviteiten. Dit betekent dat bouwvergunningen die passen binnen het van kracht zijnde bestemmingsplan toch nog niet mogen worden verleend. Ook kan in het voorbereidings­besluit worden bepaald dat het verboden is om bouwwerken te slopen of om andere werkzaamheden uit te voeren, zoals bijvoorbeeld het aanleggen van wegen of afgraven van percelen. Daarnaast  kan een voorbereidingsbesluit bepalen dat het gebruik van gronden of bouwwerken niet zonder ontheffing van burgemeester en wethouders mag worden gewijzigd.

Een voorbereidingsbesluit wordt doorgaans gepubliceerd in huis aan huis bladen. U kunt hier een reactie op geven middels het indienen van zienswijze. Bestemmingsplannen die in procedure zijn, kunt u gedurende de inzagetermijn inzien bij de Gemeente.

http://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/wet-ruimtelijke-0/instrumentarium-wro/bestemmingsplan/artikel/

Bestemmingsplan latere invulling

Het is mogelijk dat bij de vaststelling van een bestemmingsplan een bepaald gebied nog niet concreet wordt ingevuld. Het college van burgemeester en wethouders kan op een later moment, als een (her)ontwikkeling op die locatie gewenst is, een nadere invulling voor het gebied vaststellen. Dit is zowel op initiatief van de gemeente als op verzoek van de ontwikkelaar in gang te zetten. De nadere invulling hoeft niet ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd te worden. De provinciale Gedeputeerde Staten moeten hiervoor wel goedkeuring verlenen.

Bouwplaatsvergunning

Om tijdelijk bouwmaterialen te plaatsen op gemeentegrond moet u een bouwplaatsvergunning aanvragen. Het gaat om materialen als steigers, hoogwerkers, containers en een schaftkeet of toiletbox. De bouwplaats moet u altijd met hekken afzetten.

Onder bepaalde voorwaarde kan een melding voldoende zijn, informeer bij uw gemeente.

Bouwkundige termen

Glossarium van de bouwkunde. Enkele bouwkundige begrippen die gebruikt worden om elementen in (vaak oude) gebouwen te benoemen of een aanduiding zijn voor de stijl waarin het bouwwerk (of een element daaruit) thuishoort.

Voor meer informatie:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_termen_in_de_bouwkunde

Bodemsanering Millieu

Een bodemsanering moet uitgevoerd worden wanneer uit bodemonderzoek blijkt dat er sprake is van ernstige bodemverontreiniging. Iedereen die een bouwvergunning aanvraagt voor een huis of een bedrijfspand moet bodemonderzoek laten uitvoeren. Dit geldt ook als er bijvoorbeeld grote graafwerkzaamheden in de grond verricht gaan worden, of als er ergens bodembedreigende activiteiten zijn of zullen worden uitgevoerd.

De gemeente is in het kader van diverse (wettelijke) regelingen in het bezit van gegevens over bodemverontreiniging op percelen. Dit kan zijn in het kader van de Woningwet, de Wet milieubeheer of de Wet op de Ruimtelijk Ordening. De gemeente neemt ook zelf initiatief om inzicht te verkrijgen in de aanwezige bodemverontreiniging. Op basis van onderzoeksgegevens beoordeelt de gemeente of op een locatie sprake is van een ernstige of een niet ernstige bodemverontreiniging.

Brandveiligheid

Voor sommige gebouwen heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. En soms moet u bij de gemeente een melding doen voor brandveilig gebruik (gebruiksmelding).

Voor bepaalde gebouwen (bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, café of hotel) heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig (vroeger de ‘gebruiksvergunning’). De gemeente stelt dan extra eisen aan de brandveiligheid van een gebouw als dat nodig is. Deze eisen voorkomen brand, brandgevaar en ongevallen bij brand.

Voor sommige gebouwen moet u een melding voor brandveilig gebruik doen bij de gemeente. Bijvoorbeeld voor gebouwen waar meer dan 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn. U doet de melding bij de gemeente. Dit is gratis. Via Omgevingsloket Online kunt u controleren of u een vergunning nodig heeft of alleen een gebruiksmelding moet doen.

Voor meer informatie:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/inhoud/brandveilig-gebruik-gebouwen

Bronneringsvergunning

Een bronneringsvergunning is nodig om verantwoord om te gaan met het onttrekken van water uit de bodem. Een ieder die water ontrekt aan de bodem is vergunningsplichtig of meldingsplichtig.

Bij bouwen van kelders e.d. beneden de grondwaterstand dient meestal het grondwater door middel van een bronbemaling tijdelijk verlaagd te worden. Zonder melding of toestemming van betreffende instanties mag u geen grondwater onttrekken en lozen (bronnering).

Als u grondwater wilt onttrekken of infiltreren, dient u in het bezit te zijn van een vergunning. De vergunning wordt alleen verleend als er geen gevaar is voor verontreiniging van het grondwater. U kunt de vergunning aanvragen bij de provincie. Als u de vergunning eenmaal heeft, bent u onder andere verplicht een registratie bij te houden van de hoeveelheden water die u onttrekt of infiltreert

In geval een vergunning vereist is, wordt aangeraden tijdig vooroverleg met de provincie te plegen.

Doorlooptijd

Afhankelijk van de soort vergunningaanvraag wordt voor de procedure ( ter inzage legging, hoorzitting ,beslissing) minimaal vier tot 6 maanden gerekend. De vergunning zal gepubliceerd worden in de Staatscourant en in een of meer plaatselijke dagbladen. De kosten hiervan komen ook voor kosten van de aanvrager.

Informeer bij uw provincie welke vergunningen nodig zijn.

Bij het onttrekken van grondwater dient men ook rekening te houden met een vergunning – of ontheffingsplicht ten aanzien van het lozen van het opgepompte water.

Voor lozen op oppervlaktewater dient het Waterschap in uw provincie ingelicht te worden .

Voor lozen op het gemeentelijke riool moet de gemeente in kennis gesteld worden.

Duurzaam bouwen

Met duurzaam bouwen belasten we – nu en in de toekomst – het milieu zo min mogelijk bij het bouwen, gebruiken, renoveren of slopen van gebouwen. Duurzaam bouwen draagt daarmee bij aan de oplossing van wereldwijde milieuproblemen als de klimaataantasting door broeikasgassen en het opraken van grondstoffen.

Duurzaam bouwen en verbouwen betekent meer dan milieuvervuiling voorkomen of energie besparen. Duurzaam bouwen houdt tevens in kiezen voor de oplossing die het minst milieubelastend is. Dit is het beste is voor het welzijn van mensen en daarbij ook kostenefficiënt. Dit proces begint al bij de opdrachtgever die aangeeft welke duurzame kwaliteit hij wenst.

Voor meer informatie:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzaam-bouwen-en-verbouwen/inhoud/duurzaam-bouwen

Gezond bouwen

Veel mensen hebben om allerlei redenen weinig energie. De vraag is hoe we onze vitaliteit en ons energieniveau in ons dagelijks leven kunnen verbeteren. De meeste tijd van de dag brengen we binnenshuis door. Onze leef- en werkomgeving heeft invloed op onze gezondheid. Hierbij kunnen we denken aan onder andere:  de kwaliteit van de binnenlucht, temperatuur en warmte, water, bouwmaterialen, natuurlijke en kunstmatige straling, geluid en licht.

Er wordt gesproken over vooral de positieve uitwerking van ventilatie, planten, geuren en kleuren. Ook Feng shui en vaastu krijgen een plaats.

Met een QuickScan van uw gebouw kunt u laten beoordelen hoe Groen en Gezond uw gebouw op dit moment al is. Of het nu om uw bedrijfspand, winkel, kantoor of woonhuis gaat.

Voor meer informatie:

http://www.debouweenheid.nl/

Graven

Bij diverse graafwerkzaamheden wordt grond afgevoerd en aangebracht. Door jarenlang leven op die grond is deze vaak niet helemaal schoon, maar licht verontreinigd. Daarom houdt de gemeente het verplaatsen van grond in de gaten. Het toepassen van licht verontreinigde grond op een andere plek is in bepaalde gevallen mogelijk, dit moet worden gemeld.

Informeer bij uw gemeente

Grondwaterheffing

Houders van vergunningpslichtige inrichtingen moeten een heffing betalen voor het onttrekken van grondwater.

Per m3 verwerkt water moet betaald worden. Vaak zijn onttrekkingen kleiner dan 100.000m3 per jaar zijn vrijgesteld van deze heffing. Boven de 100.000 m3 wordt men voor de volledige onttrokken hoeveelheid aangeslagen. Bij infiltratie geldt dat de helft van de geïnfiltreerde hoeveelheid wordt afgetrokken van de onttrokken hoeveelheid.

Hemelwaterinfiltratie

Bij bouwen of verbouwen moet ook de verwerking van het hemelwater afkomstig van daken en wegen binnen het bouwplan worden geregeld. In veel gemeenten is het is in de bouwverordening opgenomen dat hemelwater afkomstig van dak- en terreinverharding in beginsel op eigen terrein in de bodem geïnfiltreerd moet worden

Niet bij alle bouwplannen is het mogelijk of nodig het hemelwater in de bodem te infiltreren. De bouwverordening geeft vaak voor een aantal situaties de mogelijkheid tot het verlenen van ontheffing voor het infiltreren van hemelwater op eigen terrein. Vraag uw Gemeente wat de eisen zijn

Voor meer informatie:

http://www.infiltratie.nl/

Inritvergunning

U heeft een inritvergunning nodig als u:

 • een uitweg wilt maken naar de weg;
 • van de weg gebruik wilt maken voor het hebben van een uitweg (bijvoorbeeld verlaging van het trottoir);
 • verandering aan wilt brengen in een bestaande uitweg naar de weg.

Voor meer informatie:

https://www.omgevingsloket.nl/

Kap- en rooivergunning

Of u een kapvergunning nodig heeft is van een aantal factoren afhankelijk. Zo is bijvoorbeeld de dikte, de plaats en de soort boom van belang.

Voor meer informatie:

https://www.omgevingsloket.nl/

Keurvergunning, -ontheffing of melding

Als u (bouw)werkzaamheden wilt uitvoeren rond water of een dijk, hebt u een keurvergunning of keurontheffing van het waterschap nodig. Het waterschap onderzoekt hoe nadelig de gevolgen zijn voor het water of voor de dijken. Zijn de gevolgen acceptabel, dan wordt onder strikte voorwaarden een vergunning of ontheffing afgegeven.

Voor sommige werkzaamheden zijn algemene regels beschikbaar. Als u aan deze regels voldoet, hebt u geen vergunning of ontheffing nodig. U moet de werkzaamheden wel bij het waterschap melden.

Voorbeelden van situaties waarbij een keurvergunning of keurontheffing nodig is: dammen of duikers aanleggen; watergangen dempen of veranderen; kabels en leidingen aanleggen of verwijderen; bouwwerken of beplanting plaatsen; oppervlaktewater onttrekken of lozen in oppervlaktewater.

Wat moet u doen?

Vul het aanvraagformulier van het waterschap in. Vaak moet informatie met het aanvraagformulier worden meegestuurd, zoals tekeningen en in sommige gevallen berekeningen.

Tips

Naast een keurvergunning of keurontheffing kan het zijn dat u een bouw- en/of aanlegvergunning nodig hebt. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een tuinhuisje op uw steiger of een woonhuis dichtbij het water of een dijk wilt bouwen. Deze vergunningen vraagt u aan bij de gemeente.

Voor het inrichten van het landschap of het aanleggen van wegen en kanalen moet u de bodem afgraven. Hiervoor hebt u, naast een keurvergunning of keurontheffing, in principe ook een ontgrondingsvergunning van de provincie nodig.

Legeskosten

Als u vergunningen aanvraagt bij uw gemeente of provincie worden daar kosten voor in rekening gebracht de zogenaamde legeskosten die zijn vertaald in de legesverordening.

Voor informatie informeer bij uw gemeente of bouwleges.nl

http://www.bouwleges.nl/

Monumentenvergunning

Voor iedere verandering aan een monument (verbouw, onderhoud, restauratie) moet de eigenaar een monumentenvergunning aanvragen. De gemeente verstrekt een monumentenvergunning als de voorgestelde wijzigingen geen afbreuk doen aan het karakter van het monument. De commissie Beeldkwaliteit toetst de voorgestelde wijzigingen of werkzaamheden. Is uw pand een rijksmonument, dan vraagt de gemeente ook advies aan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

In sommige gevallen kunt u een subsidie aanvragen voor restauratie of onderhoud. Wilt u weten of uw pand een monument is? Raadpleeg dan het monumentenregister in uw Gemeente.

Voor meer informatie:

http://cultureelerfgoed.nl/dossiers/monumentenvergunning

Millieuvergunning

Bedrijven moeten voldoen aan voorschriften om milieubelasting zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Voor grote bedrijven en bedrijven met uit milieuoogpunt bijzondere activiteiten zijn de voorschriften aan een milieuvergunning verbonden. Zij moeten een milieuvergunning aanvragen

Voor meer informatie:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet/vraag-en-antwoord/wanneer-moet-ik-als-bedrijf-een-milieuvergunning-aanvragen-of-een-melding-activiteitenbesluit-doen

Ontgrondingsvergunning

Er is sprake van ontgronding als het maaiveld wordt verlaagd. De bodem wordt dan door afgraving ontdaan van een grondstoflaag zoals klei, veen, zand of grind. Ook een tijdelijke verlaging van het maaiveld is een ontgronding. Als u wilt ontgronden dient u te beschikken over een ontgrondingsvergunning, behalve als er een vrijstelling geldt. In de provinciale ontgrondingenverordening staat aangegeven welke ontgrondingen van de vergunningplicht zijn vrijgesteld. Voorbeelden daarvan zijn: grondwerken ten behoeve van bouwwerken, funderingen en infrastructurele werken; delven en ruimen van  graven; archeologische opgravingen; normale uitoefening van landbouw, tuinbouw en bosbouw. Ook bij bepaalde natuurontwikkelingsprojecten en zogenaamde functionele ontgrondingen is er geen vergunning vereist. Er is sprake van ontgronding als de bodem voor winning door afgraving wordt ontdaan van de klei, veen- of zandlaag. Voor het ontgronden moet u een vergunning hebben.

U dient een ontgrondingsvergunning aan te vragen als u wilt ontgronden. Om voor een vergunning in aanmerking te komen moet de ontgronding plaatsvinden in een van de rijkswateren die zijn omschreven in artikel 1 van de Regeling ontgrondingen in rijkswateren.

U vraagt de ontgrondingsvergunning aan bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Vraag uw provincie welke vergunning nodig zijn en wat is vrijgesteld in de provinciale ontgrondingverordening

Precario

Precariobelasting is een belasting voor het gebruik van openbare grond. Als u gemeentegrond in gebruik wilt nemen om materialen (bijvoorbeeld container, steiger) te plaatsen, moet u hiervoor een vergunning aanvragen bij de gemeente. Als de gemeente u de vergunning voor plaatsing verleent, moet u naast de vergunningsleges ook precariobelasting betalen. Precariobelasting is ook van toepassing op het plaatsen van uithangborden, uitstallingen of andere voorwerpen boven, op of in openbare gemeentegrond.

Ondernemers hebben met precariobelasting te maken als zij een terras, vlaggenmast of reclamebord willen plaatsen.

Parkeernorm

Gemeenten stellen parkeernormen als voorwaarde voor het verstrekken van een bouwvergunning.

De parkeernormen zijn een uitwerking van het gemeentelijke parkeerbeleid en zijn veelal vertaald in de gemeentelijke bouwverordening geven aan hoeveel parkeerplaatsen gebouwd moeten worden als een gebouw wordt gebouwd, uitgebreid of verbouwd voor een andere functie. Het aantal parkeerplaatsen kan afwijken per gebruiksfunctie. Uitgangspunt daarbij is dat de parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd worden. Vraag uw gemeente om de plaatselijke eisen

Voor meer informatie:

Kenniscentrum verkeer, vervoer en infrastructuur

http://www.crow.nl

Politie keurmerk

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen is er voor iedereen. Of u nu eigenaar of huurder bent van een bestaande woning of een nieuw te bouwen huis of flat. U kunt inbrekers vóór zijn door uw gebouw aan te (laten) passen aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Dit betekent bijvoorbeeld dat uw ramen en deuren zijn aangepast en dat de sloten van uw voordeur en ramen minder makkelijk te forceren zijn. Maar ook door het nemen van bepaalde maatregelen voorkomt u inbraak. Denk aan de deuren ’s nachts op slot doen, zorgvuldig met uw sleutels omgaan, ramen dichtdoen terwijl u slaapt, afspraken met buren maken.

Voor meer informatie:

http://www.politiekeurmerk.nl/

Reclamevergunning

U heeft een reclamevergunning nodig voor het plaatsen van reclame-uitingen aan uw pand (bijvoorbeeld reclamebord of lichtreclame). Deze vergunningen zijn nodig om het stadsgezicht te beschermen.

Voor meer informatie:
https://www.omgevingsloket.nl/

Rioolaansluiting

Een rioolaansluiting is een verbinding vanaf de perceelgrens tussen de openbare riolering en de riolering op particulier terrein. De gemeente verzorgt de rioolaansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het rioolstelsel en bepaalt hierbij o.a. de diameter, de plaats en de diepte van de rioolaansluiting.

Hemelwater mag niet in alle gevallen via de rioolaansluiting afgevoerd worden naar het gemeentelijk riool. Bij bouwaanvragen geldt in beginsel dat hemelwater op eigen terrein verwerkt moet worden.

Informeer bij uw gemeente.

Sloopmelding

Een sloopmelding kunt u doen via de website Omgevingsloket online of bij de gemeente via het formulier van het Omgevingsloket online. Wanneer u een sloopmelding moet doen, volgt uit het Bouwbesluit. Dit is bijvoorbeeld het geval als er meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt. Ook als er sprake is van asbest, moet u een sloopmelding doen.

Sloopmelding bij verbouwing

Onder ‘slopen’ wordt verstaan: het afbreken van een bouwwerk of een gedeelte daarvan. Bij verbouwingen kan dus sprake zijn van gedeeltelijk slopen. In dat geval moet u ook een sloopmelding doen. In geval van twijfel kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Sloopmelding voor monument

Staat het te slopen bouwwerk op een plaatselijke, provinciale of landelijke monumentenlijst? Dan moet u niet alleen een sloopmelding doen, maar ook een omgevingsvergunning aanvragen voor het slopen van een monument. Deze vergunning kunt u tegelijk aanvragen met de melding, via het Omgevingsloket Online.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/vraag-en-antwoord/hoe-doe-ik-een-sloopmelding

Schadevergoeding

Eventuele schade die ontstaat door vergunningplichtige is voor rekening van vergunningplichtige.

Schoongrondverklaring millieu

Op basis van de aanvraag van een reguliere bouwvergunning toetst de gemeente of de bodemkwaliteit geschikt is om op te bouwen. De aanvrager van een bouwvergunning wordt verplicht een onderzoeksrapport betreffende de bodemgesteldheid in te dienen. Deze onderzoeksplicht is uitsluitend van toepassing op regulier  bouwvergunningsplichtige bouwwerken, die specifiek bedoeld zijn voor het verblijf van mensen, en die de grond raken, of waarvan het huidige gebruik wijzigt. Als hiervan geen sprake is geldt een vrijstelling van de onderzoeksplicht.

De bodemgesteldheid dient te worden vastgesteld door middel van een verkennend bodemonderzoek conform de NEN5740

Afhankelijk van de resultaten kan ook nog een Nader Onderzoek of asbestonderzoek noodzakelijk zijn.

De gemeente heeft de bestuurlijke vrijheid om vrijstelling te verlenen voor het uitvoeren van een bodemonderzoek.

Vraag uw gemeente aan welke eisen het bodemonderzoek moet voldoen.

Vergunningen

Om vast te stellen óf en zo ja, welke vergunning u nodig heeft kunt u nazien op de website van Rijksoverheid

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/inhoud/checken-of-vergunning-nodig-is-voor-ver-bouwen

Onderstaand geven wij u een beknopt overzicht van vergunningen en bijbehoren:

 • Bouwvergunning
 • Monumentenvergunning
 • Sloopvergunning / melding
 • Kap- en Rooivergunning
 • Reclame vergunning
 • Bouwplaatsvergunning
 • Gebruiksvergunning of –Melding
 • Milieuvergunning
 • Parkeervergunning en Parkeernorm bij nieuwbouw
 • Aanleg vergunning
 • Ontgrondingsvergunning
 • Keurvergunning
 • Bronneringsvergunning
 • Schoongrondverklaring